FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा नं. ९ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७६/७७ Monday, November 4, 2019 - 15:09 Office spreadsheet icon वडा नं. ९.xls
वडा नं. ८ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७६/७७ Monday, November 4, 2019 - 15:07 Office spreadsheet icon वडा नं. ८.xls
वडा नं.७ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७६/७७ Monday, November 4, 2019 - 15:05 Office spreadsheet icon वडा नं. ७.xls
वडा नं.६ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७६/७७ Monday, November 4, 2019 - 15:02 Office spreadsheet icon वडा नं. ६.xls
वडा नं. ५ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७६/७७ Monday, November 4, 2019 - 15:00 Office spreadsheet icon वडा नं. ५.xls
वडा नं.४ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७६/७७ Monday, November 4, 2019 - 14:56 Office spreadsheet icon वडा नं. ४.xls
वडा नं. ३ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७६/७७ Monday, November 4, 2019 - 14:53 Office spreadsheet icon वडा नं. ३.xls
वडा नं. २ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७६/७७ Monday, November 4, 2019 - 14:50 Office spreadsheet icon वडा नं. २.xls
वडा नं. १ का सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लापग्राहीहरुको अभिलेख सूची ७६/७७ Monday, November 4, 2019 - 14:37 Office spreadsheet icon वडा नं. १.xls
वडा नं १ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अभिलेख ७४/७५ Wednesday, January 17, 2018 - 02:51 PDF icon वडा नं २ लाभग्राही.pdf
वडा नं १ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको सूची ७४/७५ Wednesday, January 17, 2018 - 02:20 PDF icon वडा नं १ लाभग्राही.pdf